Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
° 2020
- kierownik urzędu
- jako organ gminy
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
° 2005
° 2004
° 2003
° 2002
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020 > jako organ gminy strona główna 

jako organ gminy
 
STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.1.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.3.2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2020 Naciśnij aby pobrać
0050.4.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2020 Naciśnij aby pobrać
0050.5.2020 w sprawie upoważnienia na rok 2020 dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Klembów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki Naciśnij aby pobrać
0050.6.2020 w sprawie upoważnienia na rok 2020, dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek Naciśnij aby pobrać
0050.7.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
0050.8.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska)” Naciśnij aby pobrać
0050.9.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634” Naciśnij aby pobrać
0050.10.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa” Naciśnij aby pobrać
0050.11.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - I etap” Naciśnij aby pobrać
0050.12.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2020 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych” Naciśnij aby pobrać
0050.13.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2020/2021 Naciśnij aby pobrać
0050.14.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 r. Naciśnij aby pobrać
0050.15.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 14:58:18 Informację zaktualizowano 2020-05-14 12:28:34, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.16.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
0050.17.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz polityki prorodzinnej. Naciśnij aby pobrać
0050.18.2020 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.24.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.70.2019 z dnia 30 września 2019 r. Naciśnij aby pobrać
0050.19.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.20.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych. Naciśnij aby pobrać
0050.21.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w zakresie 8 zadań inwestycyjnych” Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 15:31:34 Informację zaktualizowano 2020-03-05 10:56:39, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.22.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.23.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów. Naciśnij aby pobrać
0050.24.2020 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2019 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.25.2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2019 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 15:40:32 Informację zaktualizowano 2020-04-22 09:46:51, wprowadzający: Marcin Sawicki
 
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.26.2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.27.2020 wsprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.24.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.18.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. Naciśnij aby pobrać
0050.28.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.29.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.30.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 14:51:17 Informację zaktualizowano 2020-05-05 14:55:36, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.31.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów w 2020/21r.” Naciśnij aby pobrać
0050.32.2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2020 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.33.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.34.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą w ramach zadania WPF pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowościach Pasek (ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców" Naciśnij aby pobrać
0050.35.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
0050.36.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie za rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.37.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie za rok 2019 Naciśnij aby pobrać
0050.38.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Budowę dróg gminnych w zakresie zadań: 1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wspólnej w Rasztowie na dł. L=184,00 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów gm. Klembów, pow. Wołomiński, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Rasztów”; 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 85,0 mb, w ramach zadania budżetowego pn.: „Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach”; 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 150,00 mb w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Krzywica”; 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki”; 5. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w miejscowości Sitki w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów”. Naciśnij aby pobrać
0050.39.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie” Naciśnij aby pobrać
0050.40.2020 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 Naciśnij aby pobrać
0050.41.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 15:55:56 Informację zaktualizowano 2020-09-08 11:23:46, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.42.2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie na realizację zadania pod nazwą " Modernizacja budynku strażnicy OSP w Dobczynie” Naciśnij aby pobrać
0050.43.2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszczepie na realizację zadania pod nazwą " Modernizacja budynku strażnicy OSP w Roszczepie” Naciśnij aby pobrać
0050.44.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego Naciśnij aby pobrać
0050.45.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Panu Andrzejowi Jakutowiczowi Naciśnij aby pobrać
0050.46.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Naciśnij aby pobrać
0050.47.2020 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.24.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów Nr 0050.27.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Naciśnij aby pobrać
0050.48.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa garażu wielostanowiskowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie” Naciśnij aby pobrać
0050.49.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.50.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 15:06:51 Informację zaktualizowano 2020-09-08 10:55:37, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.51.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
0050.52.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.53.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie odławiania i przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt, wyłapanych na terenie Gminy Klembów wraz z zapewnieniem im warunków bytowych” Naciśnij aby pobrać
0050.54.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie” (II) Naciśnij aby pobrać
0050.55.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawa i montaż wyposażenia stołówek i miejsc spożywania posiłków w Zespole Szkół w Ostrówku, w Szkole Podstawowej w Dobczynie i w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie - w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Naciśnij aby pobrać
0050.56.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.57.2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2020 rok. Naciśnij aby pobrać
0050.58.2020 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.59.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 r. Naciśnij aby pobrać
0050.60.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 10:13:59 Informację zaktualizowano 2020-09-10 13:54:53, wprowadzający: Grzegorz Adamski
 
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.61.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na terenie działki nr 982 obręb 0006 Kraszew Stary jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów” Naciśnij aby pobrać
0050.62.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Przebudowa dróg gminnych: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb, b) Modernizacja nawierzchni na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu Naciśnij aby pobrać
0050.63.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) wraz z przebudową mostu” Naciśnij aby pobrać
0050.64.2020 w sprawie konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r. Naciśnij aby pobrać
0050.65.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020 r. Naciśnij aby pobrać
0050.66.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.67.2020 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 16:09:43 Informację zaktualizowano 2020-08-28 12:21:42, wprowadzający: Marcin Sawicki
 
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.68.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r. Naciśnij aby pobrać
0050.69.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
0050.70.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) wraz z przebudową mostu (II)” Naciśnij aby pobrać
0050.71.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 15:29:00 Informację zaktualizowano 2020-09-15 12:26:26, wprowadzający: Grzegorz Adamski

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
wersja do druku