Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Przetargi
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Zamówienia z wolnej ręki
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
° Klauzula RODO
° 2019
° 2018
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacja Publiczna strona główna 

Informacja Publiczna
 

INFORMACJA PUBLICZNA

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) jest udostępniana na wniosek.


Treści wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami po dokonaniu niezbędnej anonimizacji danych osobowych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów w poniższych terminach określonych w ustawie:


I. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


II. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie może zapoznać się z tą informacją w inny sposób publicznie lub powszechnie dostępny. Jeżeli zatem wnioskowana informacja jest już publicznie lub powszechnie dostępna, to podmiot zobowiązany nie wydaje decyzji o odmowie jej udzielenia, lecz informuje wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z tą informacją podaną do publicznej lub powszechnej wiadomości w inny sposób (por. wyrok NSA z dnia 09.08.2011r., I OSK 877/2011).


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływające do podmiotów obowiązanych, tj.: Wójta Gminy Klembów i Rady Gminy Klembów są rozpatrywane przez właściwe merytorycznie referaty Urzędu Gminy w Klembowie.

W celu uzyskania informacji można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • listownie na adres:
    Urząd Gminy w Klembowie
    ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
    05 - 205 Klembów
  • faxem na nr 29 777 90 85
  • na adres poczty elektronicznej Urzędu: urzad@klembow.pl

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Klembowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 11:27:58 Informację zaktualizowano 2019-02-11 15:00:46, wprowadzający: Jarosław Przybysz

Zobacz:
 Klauzula RODO .  2019 .  2018 . 
wersja do druku