Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Skarbnik strona główna 

Skarbnik
 

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Zagroba

Piętro I - pokój nr 12a

Dostępna w godzinach pracy urzędu

Zadzwoń (29) 753-88-13 Napisz skarbnik@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Skarbnik Gminy, wykonuje zadania określone przez Wójta, według właściwości – z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównego księgowego budżetu, zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo-księgową Gminy.

2. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. koordynowanie i kontrola prac dotyczących opracowywania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian,
 2. przedkładanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 3. czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 4. opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz dokonywanie analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
 6. udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, którymi ustalane są zobowiązania pieniężne,
 7. utrzymywanie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 8. organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych,
 9. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy,
 10. sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
 11. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 12. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 13. podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych,
 14. przeprowadzanie kontroli finansowej,
 15. weryfikacja faktur,
 16. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
 17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

3. Skarbnik jest Kierownikiem Referatu Planowania i Finansów.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 12:53:07 Informację zaktualizowano 2020-09-01 15:59:54, wprowadzający: Grzegorz Adamski
wersja do druku