Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP) strona główna 

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
 

STANOWISKO DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - POP

Czynny w godzinach pracy urzęduAdam Baran

Piętro I - pokój nr 17

Zadzwoń (29) 753-88-15 Napisz promocja@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowiska ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi POP należy:

 1. Prowadzenie działań w zakresie promocji gminy, w tym:
  1. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych do wydawanych publikacji, folderów, wizytówek itp.
  2. współudział w redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Między Rządzą i Cienką”,
  3. współudział w organizacji imprez kulturalnych i sportowych,
  4. współpraca z redakcjami mediów /prasa, radio, telewizja,
  5. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klembowie,
  6. stała aktualizacja i rozwijanie zawartości merytorycznej strony internetowej Gminy Klembów www.klembow.pl oraz portalu społecznościowego Facebook.
  7. bieżące informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach i sprawach z życia gminy oraz poszczególnych sołectw za pomocą serwisu informacyjnego o nazwie "System Powiadamiania SMS-owego".
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy na rzecz jej mieszkańców, a w szczególności:
  1. przygotowywanie i realizacja rocznych programów współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. koordynowanie współpracy Gminy z organizacjami oraz monitorowanie warunków jej rozwoju,
  3. utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami,
  4. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom,
  5. informowanie organizacji o przeprowadzanych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy,
  6. podejmowanie działań na rzecz wspierania, rozwoju i aktywizacji organizacji pozarządowych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
  7. organizacja szkoleń dla organizacji.
 3. Inicjowanie działań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy oraz koordynacja spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury sportowej.
 4. Sprawowanie funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Klembów
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 15:50:47 Informację zaktualizowano 2020-02-28 11:07:04, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku