Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Sekretarz strona główna 

Sekretarz
 

SEKRETARZ GMINY

Agnieszka Sosnowska

Piętro I - pokój nr 15

Dostępna w godzinach pracy urzędu

Zadzwoń (29) 753-88-18 Napisz sekretarz@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania oraz inne zadania powierzone przez Wójta.

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. realizowanie zadań Urzędu oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 4. wdrażanie nowoczesnych metod organizacji,
 5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,
 6. ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu,
 7. przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 8. nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Wójta,
 9. przyjmowania ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawców,
 10. nadzór nad przygotowaniem materiałów w tym projektów uchwał na sesje Rady,
 11. nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Gminy, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu,
 12. nadzór nad zapewnieniem sprawnego funkcjonowania w Urzędzie środków łączności oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego,
 13. nadzór nad działalnością archiwum zakładowego,
 14. koordynuje organizację szkoleń i narad pracowniczych,
 15. zapewnia prawidłowy przebieg wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
 16. prowadzi rejestr zarządzeń Wójta oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych pracownikom,
 17. koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem mienia Urzędu,
 18. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-30 11:50:23 Informację zaktualizowano 2020-02-28 09:41:50, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku