Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) strona główna 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA - GOŚ

Czynny w godzinach pracy urzęduAgnieszka Sosnowska

kierownik referatu

Piętro I - pokój nr 15

Zadzwoń (29) 753-88-18 Napisz sekretarz@klembow.pl

Agata Dobrosz

podziały geodezyjne

Parter - pokój nr 5

Zadzwoń (29) 753-88-07 Napisz a.dobrosz@klembow.pl

Marcelina Kosior

regulacje stanów prawnych nieruchomości

Parter - pokój nr 5

Zadzwoń (29) 753-88-07 Napisz m.kosior@klembow.pl

Igor Rakowski

ochrona środowiska

Parter - pokój nr 8

Sylwia Augustyniak

gospodarka odpadami komunalnymi

Parter - pokój nr 8

Zadzwoń (29) 753-88-10 Napisz odpady@klembow.pl

Justyna Blusiewicz

planowanie przestrzenne

Parter - pokój nr 2

Zadzwoń (29) 753-88-02 Napisz planowanie@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) należy:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarce przestrzennej,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym realizacja zadań wynikających z następujących ustaw:
  1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach,
  2. o ochronie przyrody,
  3. Prawo wodne,
  4. o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  5. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  6. o lasach,
  7. Prawo łowieckie,
 3. realizacja zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami,
 4. realizacja zadań wynikających ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 5. sporządzanie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
 6. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,
 7. archiwizowanie dokumentacji,
 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-09 12:38:23 Informację zaktualizowano 2020-02-28 10:01:21, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku