Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
° 2020
° 2019
° 2013
- Uchwały
- Sprawozdnia roczne z wykonania budżetu
- Sprawozdania RB
- Opinie RIO
- Akcje, Udziały
- Inne
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Emisja obligacji > 2013 strona główna 

2013
 
OGŁOSZENIE

Zamawiający (emitent): Gmina Klembów, reprezentowana przez Wójta Gminy Klembów.

Działając na podstawie § 7 ust. Uchwały Nr XL.304.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w związku z art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), zaprasza do złożenia ofert w:

POSTĘPOWANIE, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYBÓR AGENTA EMISJII OBLIGACJI GMINY KLEMBÓW

 1. Termin składania i otwarcia ofert
  Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2013 r. do godz. 14:00. Ofert zostaną otwarte dnia 18 grudnia 2013 r. o godz. 14:30.
 2. Miejsce składania ofert
  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, na niżej podany adres:
 3. Urząd Gminy Klembów
  Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
  05-205 Klembów
  Tel. (022) 799-93-90
  Fax (022) 777-90-85

 4. Opis przedmiotu zamówień
  Przedmiotem zamówień jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta Emisji obligacji Gminy Klembów na kwotę 6.741.000 zł.
 5. Warunki postępowania
  Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej, na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
  Szczegółowe warunki postępowania wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w "Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Klembów".
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, na zasadach określonych w Specyfikacji warunków konkursu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Klembów".

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Ogłoszenie Naciśnij aby pobrać
2 Informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert Naciśnij aby pobrać
3 Ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert na 18 grudnia 2013 r. Naciśnij aby pobrać
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Naciśnij aby pobrać
 
 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 13:58:50 Informację zaktualizowano 2013-12-23 10:32:46, wprowadzający: Jarosław Przybysz

Zobacz:
 Uchwały .  Sprawozdnia roczne z wykonania budżetu .  Sprawozdania RB .  Opinie RIO .  Akcje, Udziały .  Inne . 
wersja do druku