Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Referat Inwestycji (RI) > Referat Planowania i Finansów (RPF) strona główna 

Referat Planowania i Finansów (RPF)
 

REFERAT PLANOWANIA I FINANÓW - RPF

Czynny w godzinach pracy urzęduMałgorzata Zagroba

kierownik referatu

Piętro I - pokój nr 12a

Zadzwoń (29) 753-88-13 Napisz skarbnik@klembow.pl

Marta Wojda

Piętro I - pokój nr 12

Zadzwoń (29) 753-88-12 Napisz m.wojda@klembow.pl

Bożena Tarach

Piętro I - pokój nr 12

Zadzwoń (29) 753-88-12 Napisz b.tarach@klembow.pl

Elżbieta Sylwestrzuk

Piętro I - pokój nr 12

Zadzwoń (29) 753-88-12 Napisz e.sylwestrzuk@klembow.pl

Małgorzata Wyszyńska

Parter - pokój nr 4

Zadzwoń (29) 753-88-05 Napisz podatki@klembow.pl

Elżbieta Mlonek

Parter - pokój nr 4 - kasa

Zadzwoń (29) 753-88-05 Napisz e.mlonek@klembow.pl

Monika Michalska

Parter - pokój nr 4

Zadzwoń (29) 753-88-05 Napisz m.michalska@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Do zadań Referatu Planowania i Finansów (RPF) należy:

 1. opracowywanie materiałów do tworzenia projektu budżetu Gminy,
 2. przygotowanie materiałów, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie,
 3. prowadzenie rozliczeń z podmiotami wykonującymi roboty i usługi w zakresie inwestycji i remontów,
 4. prowadzenie rachunku funduszy celowych,
 5. planowanie środków budżetowych na dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy i jednostek związanych z budżetem oraz analizowanie i kontrola ich wykorzystania,
 6. prowadzenie ewidencji składników majątkowych i mienia gminnego oraz bieżąca aktualizacja zmian w tym zakresie,
 7. wymiar i pobór podatków i opłat,
 8. naliczanie i pobór innych należności, w szczególności z tytułu najmu, dzierżawy, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 9. terminowe dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji należności,
 10. prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 11. nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych,
 12. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku,
 13. prowadzenie kadr i płac pracowników,
 14. prowadzenie spraw socjalnych pracowników
 15. obsługa kasowa budżetu gminy,
 16. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu,
 17. rozliczanie inwentaryzacji,
 18. prowadzenie rejestru i rozliczanie VAT,
 19. terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 20. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 21. archiwizowanie dokumentacji,
 22. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 23. potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 15:30:36 Informację zaktualizowano 2020-09-07 16:17:46, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku