Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
° Wójt
° Sekretarz
° Skarbnik
° Referat Inwestycji (RI)
° Referat Planowania i Finansów (RPF)
° Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)
° Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)
° Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ)
° Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
° Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL)
° Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)
° Stanowisko ds. informatyki (IG)
° Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kontroli w terenie - OC
° Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)
° Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI)
° Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD)
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura Organizacyjna Urzędu > Referat Inwestycji (RI) > Referat Planowania i Finansów (RPF) strona główna 

Referat Inwestycji (RI)
 

REFERAT INWESTYCJI - RI

Czynny w godzinach pracy urzęduMariusz Koryciński

kierownik referatu

Parter - pokój nr 7

Zadzwoń (29) 753-88-09 Napisz inwestycje@klembow.pl

Patrycja Kaszuba

Parter - pokój nr 6

Zadzwoń (29) 753-88-08 Napisz p.kaszuba@klembow.pl

Piotr Grabski

Parter - pokój nr 6

Zadzwoń (29) 753-88-08 Napisz p.grabski@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy (RI) należy:

 1. przygotowywanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy,
 2. opracowywanie technicznych warunków realizacji inwestycji,
 3. przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,
 4. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,
 5. nadzór merytoryczny nad prowadzonymi inwestycjami,
 6. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 7. odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczanie,
 8. uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg,
 9. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie inwestycji w ramach opisu przedmiotu zamówienia, w tym: przygotowywanie wniosków wstępnych, zlecanie dokumentacji projektowej,
 10. współpraca z wykonawcami robót,
 11. uzgadnianie dokumentacji projektowej we właściwych organach,
 12. uzyskiwanie wymaganych prawem zezwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę,
 13. zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg, w tym lokalizacja zjazdów do posesji,
 14. nadzór nad organizacją ruchu na terenie Gminy,
 15. przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami,
 16. przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową oraz naliczanie opłat z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami,
 17. przygotowywanie projektów zezwoleń na lokalizację urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogowym,
 18. prowadzenie inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego,
 19. archiwizowanie dokumentacji,
 20. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 15:19:02 Informację zaktualizowano 2020-02-28 09:46:58, wprowadzający: Marcin Sawicki
wersja do druku