Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Klembów  www.klembow.pl
Deklaracja dostępności
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Tablica ogłoszeń
Dane kontaktowe
Urząd Gminy
Struktura Organizacyjna Urzędu
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Komisja Rewizyjna
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut Gminy
Ogłoszenia Aktów Prawa Miejscowego
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
Finanse
Uchwały RIO
Podatki i opłaty
Zamówienia Publiczne powyżej 30000 Euro
Zamówienia Publiczne do 30000 Euro
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Plan zamówień publicznych
Emisja obligacji
Fundusz sołecki
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie Gminy Klembów
Inne
Nieodpłatna pomoc prawna
Adresowa Mapa Gminy
Wybory
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
° Wybory Do Rad Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory Samorządowe 2018
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Wybory do Izby Rolniczej 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
° Wybory do Izby Rolniczej 2011
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
Wzory dokumentów
Archiwum
Informacje o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
Oferty Pracy
Rejestry
Petycje
Sołectwa
Informacja Publiczna
Serwis
Wyszukiwarka
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009 strona główna 

Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2009
 

Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

w gminie Klembów

 

Udział mieszkańców w wyborach 20,5% ogółu.

 

Lista Nr 1

Komitet  Wyborczy Unia Polityki Realnej

17

Lista Nr 2

Komitet  Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

201

Lista Nr 3

Komitet  Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

17

Lista Nr 4

Komitet  Wyborczy Polska Partia Pracy

5

Lista Nr 5

Komitet  Wyborczy Libertas

8

Lista Nr 6

Koalicyjny Komitet  Wyborczy SLD-UP

69

Lista Nr 7

Koalicyjny Komitet  Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości – Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni)

14

Lista Nr 8

Komitet  Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

77

Lista Nr 9

Komitet  Wyborczy Platforma Obywatelska RP

454

Lista Nr 10

Komitet  Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

523

 

Łącznie na wszystkie listy oddano 1 385 głosów ważnych.

 

Procentowo  pierwsze trzy miejsca zajęły Komitety Wyborcze:

 

I

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

37,7 %

II

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

32,8 %

III

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

14,5 %

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-09 15:02:04 Informację zaktualizowano 2009-06-09 15:03:03, wprowadzający: Jarosław Sodoś
 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KLEMBÓW

z dnia 4 maja 2009r

 

dotycząca miejsca i terminie przyjmowania zgłoszeń w sprawie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

 

 1. Wyborca składający wniosek o dopisanie do spisu wyborców lub wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania nie może legitymować się starym (książeczkowym) dowodem osobistym, ponieważ – zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi  wydanym przed dniem 1 stycznia 2001 r. (Dz .U. Nr 191, poz.1363) dowody te  stanowiły dokument stwierdzający tożsamość osoby wyłącznie do dnia 31 marca 2008r.
 2. Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania  na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców na własny wniosek - poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w miejscu czasowego pobytu  powinni złożyć wniosek dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obrzarze której czasowo przebywa najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. Do dnia 28 maja 2009r.
 3. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujety w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. Do dnia 5 czerwca 2009r.
 5. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Rakowski

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-04 14:22:11 Informację zaktualizowano 2009-05-04 14:27:01, wprowadzający: Jarosław Sodoś, autor: Wójt Gminy Klembów
 

                       INFORMACJA  WÓJTA GMINY  KLEMBÓW

                                        z dnia 22 kwietnia 2009r.

 

dotycząca miejsca i terminie przyjmowania zgłoszeń  kandydatów na członków komisji wyborczych zgłaszanych przez komitety wyborcze .

 

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może być dokonane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub upoważnione przez niego osoby .
 2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowych jest dokonywane na piśmie zgodnie wzorem stanowiącym załącznik  do niniejszej informacji. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub osoba przez niego upoważniona .  Osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego do dokonywania zgłoszeń nie mogą upoważnić dalszych osób do dokonywania tych czynności.
 3. Zgodnie z art. 48 ust. 3 Ordynacji do Sejmu i Senatu kandydatami na członków komisji obwodowych  zgłaszanymi przez komitety mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców.
 4. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  upływa  z dniem 8  maja  2009r.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach urzędowania , nie ma wymogu przedłużania czasu przyjmowania  zgłoszeń.
 6. Wójt rozpatruje tylko  te zgłoszenia kandydatów na członków komisji, które spełniają warunki określone § 3 i 4 powołanego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu ( Dz.U. Nr 84, poz. 921 z 2001r , Dz.U. Nr 38, poz. 352 z 2004r. i Dz.U. Nr 102, poz.859 z 2005r. )  
 7. W skład komisji powołuje się od 7 do 11 osób w tym jedną osobę wskazaną przez wójta.
 8. Najpóźniej  18 maja 2009r. ( poniedziałek ) -  Wójt powołuje obwodowe komisje wyborcze i podaje  do publicznej wiadomości.  

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         Kazimierz Rakowski

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:25:19 Informację zaktualizowano 2009-04-22 14:26:35, wprowadzający: Jarosław Sodoś
 

        OBWIESZCZENIE

                                     WÓJTA  GMINY  KLEMBÓW

                                            z  dnia  15  kwietnia  2009r.

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 

                           wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

                                    zarządzonych na dzień   7  czerwca  2009r.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz art. 31 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm. ) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania,  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą  przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009r.

 

Lp.

Numer obwodu

                          Granice  obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

   1

Wsie:    Klembów, Sitki, Michałów, Pieńki

Szkoła Podstawowa w Klembowie

( lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych )

2.

   2

Wieś:    Ostrówek

Szkoła Podstawowa w Ostrówku

( lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych )

3.

   3

Wsie:    Karolew, Krzywica, Lipka, Tuł

Szkoła Podstawowa w Ostrówku

4.

   4

Wsie:    Dobczyn, Nowy Kraszew, Pasek

Szkoła Podstawowa w Dobczynie

5.

   5

Wsie:    Rasztów, Stary Kraszew

Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie

6.

   6

Wsie:    Roszczep, Wola Rasztowska

Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej

7.

   7

Wieś:    Krusze

Szkoła Podstawowa w Kruszu

 

UWAGA :

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony   do  dnia  28  maja  2009r.   do urzędu gminy, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009r  ( niedziela ) będą otwarte w godz.  8.00    -     22.00

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         Kazimierz Rakowski 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:24:28, wprowadzający: Jarosław Sodoś
 

                WYBORY  DO  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO


                                         7  czerwca   2009 roku


                  INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KLEMBÓW


                                        z  dnia 20 marca 2009r.


 


dotycząca wyznaczenia na obszarze  Gminy Klembów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.


 


Informuję pełnomocników komitetów wyborczych o wyznaczeniu  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych. Plakaty należy rozmieszczać na udostępnionych przez Urząd Gminy tablicach.  Tablice będą udostępniane na wniosek ( forma wniosku dowolna ) przewodniczącego komitetu wyborczego w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku.


Miejsca wyznaczone  to – tablice ustawione w każdej miejscowości ( sołectwie )


Sprawami związanymi z wyznaczonym miejscami do plakatowania  i udostępnienia miejsc zajmuje się  Urzędnik Wyborczy pok.15 , tel. (029) 777-92-62


 


Podstawa prawna: art.73 i art.76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U.Nr 25,poz. 219 z późn. zm. )  


                                                                                                 Wójt Gminy


                                                                                         Kazimierz Rakowski


 


Państwowa Komisja Wyborcza

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:22:28 Informację zaktualizowano 2009-04-22 14:30:59, wprowadzający: Jarosław Sodoś
wersja do druku